Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site van RGF Staffing zijn de onderstaande voorwaarden van RGF Staffing van toepassing. Onder RGF Staffing wordt RGF Staffing The Netherlands verstaan, evenals de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam RGF Staffing.

RGF Staffing is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 Ck Almere aan de P.J.oudweg 61 (Postbus 1, 1300 AA Almere).

Onder Site worden alle websites van RGF Staffing verstaan, waaronder www.gus.nl.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de Site van RGF Staffing, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

RGF Staffing heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Site van RGF Staffing geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Site van RGF Staffing bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van RGF Staffing en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van RGF Staffing en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van RGF Staffing en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van RGF Staffing en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Site van RGF Staffing is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

RGF Staffing verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Site van RGF Staffing ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via RGF Staffing in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van RGF Staffing en/of (potentiële) werkgevers.

De Site van RGF Staffing bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door RGF Staffing een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Site van RGF Staffing en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Site van RGF Staffing in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de Site van RGF Staffing of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Site van RGF Staffing of de op deze Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

RGF Staffing kan niet garanderen dat haar Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. RGF Staffing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

RGF Staffing is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door RGF Staffing genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Site van RGF Staffing kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. RGF Staffing heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van RGF Staffing opnemen, betekent dat geenszins dat RGF Staffing instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is RGF Staffing op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van RGF Staffing.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Site van RGF Staffing, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult RGF Staffing terzake vrijwaren.

RGF Staffing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover RGF Staffing toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van RGF Staffing voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van RGF Staffing is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van RGF Staffing zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan RGF Staffing verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van RGF Staffing) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van RGF Staffing. Dit privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

RGF Staffing behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Site direct van kracht.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.